Chèn feed trên blogger.com

thay vì bạn phải tự dò tìm thông tin từ trang web này đến trang web khác? Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng tiện ích này thông qua một dịch vụ cung cấp thông tin mới gọi là RSS.

Blogger thay đổi giao diện

Cách cài đặt mới cho AdSense for domain

Ghép nhiều tiện ích HTML/JavaScript làm một